Voorwoord

Betaalbaar wonen staat meer dan ooit centraal in de beleidsdoelstellingen die AG Stadsontwikkeling Leuven tijdens deze bestuursperiode nastreeft. Op verschillende wijzen en schaalniveaus proberen we een steentje bij te dragen tot oplossingen voor deze problematiek. Dat gaat van het opknappen en verhuren van individuele woningen tot het verzorgen van de projectregie voor enkele strategische woonontwikkelingsgebieden.

De betaalbaarheid van het wonen is de voorbije jaren steeds sterker naar voor gekomen als een belangrijke maatschappelijke uitdaging, in ons land maar ook in het buitenland. Dit hangt samen met allerlei bewegingen aan zowel de vraag- als de aanbodzijde van de woningmarkt. De prijs van het wonen wordt immers in essentie nog steeds bepaald door de marktwerking.

In Leuven doet die marktwerking zich extra scherp voelen door onder meer de grote aantrekkingskracht van de stad en de schaarste aan woonruimte. In die context van sterk gestegen vastgoedprijzen is het ook voor AG Stadsontwikkeling Leuven bijzonder uitdagend om zijn opdracht te vervullen. Tegelijk zijn de noden op het terrein uiteraard bijzonder groot.

AG Stadsontwikkeling Leuven zet zich in het bijzonder in om een aanvullend woningaanbod te voorzien voor het middensegment tussen de sociale huisvesting en de vrije markt. Hoe groter de druk op de vastgoedmarkt, hoe meer gezinnen immers tussen wal en schip dreigen te vallen.

Deze brede groep proberen we te bereiken met een aanbod van betaalbare huurwoningen, waarvoor we een nieuw huurmodel voorbereiden in opvolging van de bestaande starterswoningen. Daarnaast werken we mee aan de oprichting van een Leuvense Community Land Trust (CLT), die voor dezelfde groep koopwoningen zal aanbieden, terwijl de kostbare grond in collectief beheer blijft.

Dit (opnieuw volledig digitale) activiteitenverslag geeft traditiegetrouw een overzicht van de acties die AG Stadsontwikkeling Leuven in 2021 heeft ondernomen in uitvoering van zijn opdracht inzake betaalbaar wonen, maar ook op alle andere domeinen. Hieruit blijkt dat er weer heel wat werk is verzet, ondanks de nog steeds moeilijke omstandigheden.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.