Financiën

Het AGSL sloot haar boekjaar 2020 af met een verlies van het boekjaar van -715.194 euro. Het balanstotaal nam tijdens het boekjaar 2020 echter sterk toe van 48.270.844 euro in 2019 tot 58.305.075 euro in 2020. Deze toename is in hoofdzaak te wijten aan de doorgevoerde kapitaalsverhogingen in 2020. Het AGSL verhoogde haar maatschappelijk kapitaal door enerzijds een kapitaalverhoging in geld van 5.474.000 euro en anderzijds door een kapitaalsverhoging in natura van 6.245.000 euro.

Door deze laatstgenoemde transacties was AG Stadsontwikkeling Leuven in 2020 in staat om 41 residentiële panden op het Leuvense grondgebied over te nemen van de stad Leuven en het OCMW Leuven. Het balanstotaal van 58.305.075 euro bestaat bijgevolg voor het grootste deel uit onroerende goederen, namelijk 48.989.830 euro. 

De totale bedrijfsopbrengsten bedroegen in 2020 in totaal 6.771.483 euro tegenover 7.508.992 euro in 2019. Deze bedrijfsopbrengsten bevatten naast de verkoop- en huurinkomsten uit onroerende goederen ook de dienstenvergoedingen voor het stadskantoor, het politiehuis en de Girafant en de tussenkomst in het exploitatieresultaat van de stad Leuven. 

Bijkomende financiële toelichting en beleidsrapporten.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.