Domein De Bron

Centraal gelegen in het Heuvellandschap, verscholen tussen de groene flanken van de “getuigenheuvels” vindt u domein De Bron. Met een eerste bebouwing rond het jaar 1000 en reeds stromend huishoudwater in 1830 (!) kent de site een rijke historiek maar blijkt ze veelal toch onbekend terrein voor de toevallige passant.

Het huidige kasteel in neoclassicistische stijl dateert van 1913 en werd gebouwd in opdracht van een Leuvense magistraat. Het kasteelgebouw is gelegen in parkgebied en vormt als het ware een poort naar een openruimtegebied langs de noordelijke flank van de Trolieberg met het kasteelgebouw centraal, uitkijkend naar het park en het achterliggend biologisch zeer waardevol eikenbos.

Open oproep

Dit projectdossier kadert in de valorisatieprocedure voor het kasteelgebouw gelegen Koetsweg 122 te 3010 Leuven. De valorisatie betreft een open oproep voor een erfpachtrecht. De stad Leuven wenst het kasteel De Bron in erfpacht te geven aan een derde partij:

 • die zelf de benodigde financiële middelen kan samenbrengen om het gebouw op te waarderen én
 • die het gebouw een bestemming kan geven met een invulling hoofdzakelijk gericht op gemeenschapsvoorzieningen (o.a. onderwijs, cultuur of vrijetijdsactiviteiten) én
 • die kan zorgen voor de uitbating,

De procedure verloopt in twee fasen met het indienen van een eerste voorstel (een conceptnota) in fase 1 waarna (maximaal 5 geselecteerde) kandidaten in fase 2 hun uitgewerkt voorstel (het definitief projectvoorstel) indienen.

Voorwaarden en kader

Enkel het kasteelgebouw wordt in erfpacht gegeven. Het park blijft in regie van de stad Leuven. Vanuit de stad zullen er geen nieuwe investeringen gebeuren in/ aan het gebouw en wordt participatie bij de uitwerking van het weerhouden project uitgesloten.

Gelet op de grootte en de aard van het project dienen de kandidaten aan te tonen voldoende solvabel te zijn om het project volledig te realiseren en om de jaarlijkse canonvergoeding te dragen.

Het projectvoorstel dient binnen de contouren van het huidige bestemmingskader te blijven. In samenwerking met de betrokken stadsdiensten werd hiertoe een strikt ruimtelijk kader uitgewerkt dat als minimumvoorwaarde bij elk voorstel zal afgetoetst worden:

 • de voorgestelde bestemming vervult de functie van gemeenschapsvoorziening;
 • functie is verzoenbaar met het park, de erfgoedwaarde (van het hoofdgebouw en het park) en de mobiliteit;
 • met de nieuwe bestemming wordt de fysieke en de intrinsieke draagkracht van het kasteelgebouw én het landschappelijk waardevol park niet overschreden;
 • behoud (en renovatie) van het hoofdgebouw en nieuwbouw (of renovatie) van de betonnen achterbouw mits voorafgaand advies van de dienst onroerend erfgoed; 
 • stad Leuven behoudt de volledige regie over het ganse parkdomein;
 • het bestemmingsverkeer wordt ontraden;
 • aandacht voor de potentiële meerwaarde voor de buurt en hun eventuele inbreng;
 • bijzondere voorwaarden ingevolge de historisch verwerving

Selectie en verloop

Zowel de selectie van de eerste 5 kandidaten, als de selectie van de kandidaat waarmee een erfpachtovereenkomst wordt afgesloten, gebeurt door het college van burgemeester en schepenen. Voorafgaand worden alle projectvoorstellen voorgelegd aan een deskundig samengestelde adviesgroep die de projectvoorstellen zal nakijken, inhoudelijk evalueren en rangschikken. De adviesgroep bestaat uit:

 • een voorzitter;
 • een vertegenwoordiger van het Agentschap voor Natuur en Bos; 
 • afgevaardigden van de Studiediensten erfgoed, Gebiedsgerichte Werking, Groenbeheer, Duurzaamheid & Bouwen van de stad Leuven;
 • een vertegenwoordiger van het expertiseteam vastgoed en de financieel expert van het AGSL;

Afhankelijk van de aard van het weerhouden projectvoorstel kan de samenstelling van de adviesgroep uitgebreid worden met afgevaardigden van de studiediensten sport en/ of cultuur.  

Op pagina 33 van het projectdossier vindt u een overzicht van de verschillende mijlpalen in het valorisatietraject. Er wordt naar gestreefd om het project tijdens de maand augustus 2022 toe te wijzen en uiterlijk tegen 29 oktober 2022 de definitieve besluitvorming op de gemeenteraad te agenderen.

Oproep tot interesse

Ben jij geïnteresseerd én wil je je kandidaat stellen? 

Stap 1: Stel je dan kandidaat tot 11 maart 2022 om 11u. 
Stap 2: Indien je wordt weerhouden, kan je een projectvoorstel indienen tot 1 juli 2022 om 11u. 

Documenten

Het volledige projectdossier en de bijlagen kan je hier downloaden:

Downloads
Projectdossier(pdf, 2.25 MB)
Kandidaatstelling fase 1(pdf, 209.02 KB)
Projectvoorstel fase 2(pdf, 214.76 KB)
Leveringsdocumenten(pdf, 2.53 MB)
EPC(pdf, 846.66 KB)

Foto's

Bekijk alle foto's van domein De Bron. Hieronder vind je een selectie.

 

Voor meer info kan je terecht bij de projectbeheerder van dit project:

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.