Budgethuurwoningen

Wat is budgethuren?

AG Stadsontwikkeling Leuven biedt vanaf eind 2022 een nieuwe formule van betaalbare huurwoningen aan.

De huurprijs ligt gemiddeld lager dan de marktprijs. De budgethuurwoningen zijn bedoeld voor gezinnen die over onvoldoende financiële middelen beschikken om een kwalitatieve woning te verwerven of te huren op de vrije markt. Sommige kandidaat-huurders kunnen ook in aanmerking komen voor een sociale woning. Het gaat over een diverse groep van mensen, zowel qua leeftijd als wat de gezinssamenstelling betreft. Denk aan een alleenstaande onderwijzer of een verpleegkundige met kinderen.

We richten ons met dit aanbod op mensen die echt nood hebben aan huisvesting en voor wie het moeilijk is om het recht op wonen zelfstandig te realiseren. Zij krijgen zo de mogelijkheid om hun leven uit te bouwen vanuit een betaalbare en kwalitatieve huurwoning op korte of lange termijn.

Procedure en toewijzing

AG Stadsontwikkeling Leuven gebruikt een puntensysteem om de plaatsen objectief te kunnen toewijzen. In eerste instantie richten we ons op de band met Leuven als woon-, werkstad en/of kennisstad. Op basis van dit puntensysteem bepalen we de volgorde van de kandidaat-huurders.

 • Kandidaten worden gerangschikt volgens een reeks criteria.
 • Na de inschrijvingsperiode contacteren we de kandidaat-huurders in volgorde van die rangschikking.
 • Je blijft gedurende 1 jaar als kandidaat-huurder op de kandidatenlijst staan. Op termijn komt er een systeem van permanente inschrijving.

Aanvaardingsvoorwaarden

Er gelden een aantal uitsluitingsvoorwaarden waaraan je moet voldoen om je kandidaat te kunnen stellen:

1. Op het moment van de inschrijving, moet je meerderjarig zijn.

2. Je moet ingeschreven zijn in het bevolkings- en of vreemdelingenregister en legaal in België wonen, met inbegrip van alle gezinsleden of andere inwonende personen

3. Je mag nog geen volledige volle eigendom of vruchtgebruik hebben (geldt voor de eventueel beide huurders).

4. Je verbindt je ertoe om je binnen de twee maanden na de toewijzing in de woning te domiciliëren.

5. Het laatst gekende gezamenlijk belastbaar jaarinkomen is maximaal

 • € 36.413 voor alleenstaanden,

 • € 45.516 voor alle andere gezinssamenstellingen,

 • verhoogd met € 2.331 voor iedere bijkomend persoon ten laste .

Voormelde inkomensgrenzen zullen jaarlijks geactualiseerd worden op basis van de evolutie van de mediaaninkomens volgens STATBEL (basis : 2016 – referentiejaar : 2019)

Dit inkomen wordt bepaald op basis van je recentste aanslagbiljet op het moment van de toewijzing.

Criteria die de rangschikking bepalen

 • Twee criteria bepalen de volgorde van de kandidaten nl. je binding met Leuven als woonstad en de binding met Leuven als werk- en kennisstad
 • Je krijgt punten per criterium.
 • De punten worden opgeteld en men kan maximaal 6 punten verdienen. Hoe hoger het aantal punten, hoe hoger de plaats op de kandidatenlijst. In geval van ex aequo zal gekeken worden naar de chronologische volgorde van de eerste inschrijving.
 • Ook als je geen punten verzamelt, krijg je nog steeds een plaats op de lijst.

1. Binding met Leuven als woonstad

Minstens een van de kandidaat-huurders is in Leuven:

 • Gedomicilieerd gedurende de laatste 3 jaren: 3 punten
 • Minstens 3 jaar in de afgelopen 10 jaar gedomicilieerd geweest: 2 punten
 • Ooit minstens 3 jaar gedomicilieerd geweest: 1 punt
 • Nooit gedomicilieerd geweest: 0 punten

2. Binding met Leuven als werk- en kennisstad

Minstens een van de kandidaat-huurders werkte in Leuven of was er voltijds ingeschreven bij een onderwijsinstelling:

 • Gedurende de laatste drie jaar: 3 punten
 • Gedurende drie jaar in de laatste vijf jaar: 2 punten
 • Gedurende drie jaar in de laatste tien jaar: 1 punt
 • Voor kortere duur of nooit: 0 punten

Wie kan zich kandidaat stellen?

Huurders die over onvoldoende financiële middelen beschikken om een kwalitatieve woning te verwerven of te huren op de vrije markt. Het sluit niet uit dat sommige kandidaat-huurders van deze doelgroep in aanmerking komen voor sociale huisvesting.

Deze doelgroep omvat kandidaat-huurders waarvan het netto-belastbaar jaarlijks gezinsinkomen 45.516 euro niet overstijgt. Voor alleenstaanden bedraagt de inkomsensgrens 36.413 euro. Voor iedere bijkomende persoon ten laste worden deze inkomensgrenzen verhoogd met 2.331 euro.

Dit netto-belastbaar jaarlijks gezinsinkomen wordt berekend op basis van de aangiften in de personenbelasting en omvat de belastbare inkomsten uit beroep, vervangingsinkomens, pensioenen, dividenden, het kadastraal inkomen en onderhoudsuitkeringen.

Elke meerderjarige persoon die zijn domicilie zal vestigen in de woning, met uitzondering van de ‘kinderen’ zoals hierna gedefinieerd, met name alleenstaanden, feitelijk of wettelijk samenwonenden en gehuwden die een betaalbare huurwoning wensen op Leuvens grondgebied.

Praktisch

Toekenning

De toekenning van de huurwoning zal gebeuren op basis van de gezinssamenstelling van de kandidaat volgens het algemeen principe :

Maximaal aantal slaapkamers = aantal kinderen + 2

Concreet betekent dit voor volgende gezinssamenstellingen :

 • Alleenstaande kandidaat : maximaal twee slaapkamers
 • Twee kandidaten : maximaal twee slaapkamers
 • Alleenstaande met 1 kind : maximaal drie slaapkamers
 • Twee kandidaten + 1 kind : maximaal drie slaapkamers
 • Twee kandidaten + 2 kinderen : maximaal vier slaapkamers

Prijs

De prijs van een budgethuurwoning wordt berekend aan de hand verschillende elementen. Een indicatie van de prijs per type woning:

 • appartementen met 1 slaapkamer, studio's, duplexen: tussen € 430 en € 810
 • appartementen met 2 à 3 slaapkamers: tussen € 660 en € 925

Gerealiseerde budgethuurwoningen

 • AG Stadsontwikkeling Leuven stelt een eerste selectie budgethuurwoningen ter beschikking.
 • Deze woningen zijn verspreid over groot Leuven.
 • Het doel is om op termijn een 200-tal budgethuurwoningen te realiseren.

Blijf op de hoogte

Wil je je kandidaat stellen voor een budgethuurwoning? Schrijf je in op de nieuwsbrief. Hier zal je steeds als eerste op de hoogte gebracht wanneer we op zoek zijn naar nieuwe kandidaten.

Let op: wie een volledige kandidatuurstelling indient, komt automatisch op de kandidatenlijst te staan. Indien er geen woning aan jou wordt toegewezen, nemen wij in de toekomst alsnog contact op met de eerstvolgende gerangschikte kandidaat in de lijst wanneer er woningen vrijkomen. Wie geen volledige kandidatuurstelling indient, zal dus moeten wachten tot de lijst met kandidaten uitgeput is en we een nieuwe kandidatelijst aanmaken.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.